You are currently viewing Информационни срещи с деканите на факултетите

Информационни срещи с деканите на факултетите

В периода 11 октомври 2021 – 18 октомври 2021 екипът на офиса за технологичен трансфер проведе срещи с деканите на деветте факултета на ПУ „Паисий Хилендарски“. Екипът направи общо представяне на офиса, неговото място в структурата на университета, задачи и дейност. Обсъдени бяха и възможностите за защита на логата на факултетите, като част от последните вече заявиха, че ще се възползват от тази услуга.
В рамките на информационната кампания беше представена и разработената анкета за картографиране на интелектуалните продукти в ПУ “Паисий Хилендарски”, която цели да направи предварителна диагностика и/или портфолио на продуктите на интелектуална собственост, създавани от академичния състав на университета. В рамките на една седмица след разпространяване на анкетите десетки преподаватели вече са я попълнили, като е предоставена информация и за конкретни разработки за патенти, полезни модели, промишлени дизайни и продукти на авторското право.
Екипът представи на деканите свой пилотен проект на онлайн платформа за комерсиализация на продуктите на авторското право, като получихме обратна връзка и идеи как да надградим първоначалната идея.

Доц. д-р Димитър Деков (ТТО), Доц. д-р Даниела Пастармаджиева (ТТО), доц. д-р Мина Ангелова (ТТО) и проф. д-р Владимира Ангелова (декан на Педагогическия факултет)
Доц. д-р Даниела Пастармаджиева (ТТО), доц. д-р Мина Ангелова (ТТО), проф. д-р Велизар Гочев (зам. декан на Биологическия факултет), доц. д-р Соня Трифонова (декан на Биологическия факултет), доц. д-р Димитър Деков (ТТО)

Leave a Reply